Taiyangshou (Kappa Ursae Majoris - AL Kaphrah - Alkafzah)

Sternpate: Herbert Thiem

Stellarium Web